Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, żc: w dniu 21-01 -2014r. o godz. 15:00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza 01-473 Warszawa, Kocjana Antoniego 3 w sali nr 1152 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego położonego: 01-728 Warszawa, Powązkowska 68. dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Powierzchnia lokalu wynosi 75,30m2. Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,52m2.

Suma    oszacowania    wynosi    574 100,00 zł,    zaś   cena   wywołania   jest   równa    3/4  sumy   oszacowania   i wynosi    430 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank SA O. Bankowości Detalicznej 71 11402017 0000 4002 0986 2139.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy Kocjana Antoniego 3 w sekretariacie II Wydziału Cywilnego (sygn. akt II Co 1600/13) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby tc przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz ul. Mysłowicka 14, 01-612 Warszawa tel.: 22 4401519 email: warszawa.jachowicz@komornik.pl http: www.warszawa.jachowicz.komornik.pl

Numer oferty: L/66/N/12/13
Region: mazowieckie
Cena: 430.575,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie