Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Tomasz Sadzikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21.01.2015r  o godz, 14.30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w Warszawie w sali nr 1048, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (lokal mieszkalny o pow. użyt. 48,60m2) położonej: 01-963 Warszawa, Wrzeciono 34, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 279 110,00zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 209 332,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 911,00 zł.  Rękojmię   można   uiścić   na   konto   komornika: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 13 11602202 0000 0001 5667 2060 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego o sygn. akt II Co 1293/14 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydział Cywilny przy ul. Kocjana 3 w Warszawie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie Tomasz Sadzikowski ul. Potocka 4, 01-652 Warszawa tel.: 22 4125077 email: warszawa.sadzikowski@komornik.pl 

 

Numer oferty: L/88/N/01/15
Region: mazowieckie
Cena: 209.332,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie