Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Kokoszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15 A, 03-813 Warszawa, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Objazdowa, 05-077 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Warszawie - Wesoła przy ul. Objazdowej, składającej się z działki gruntu, z obrębu 8-07-02, o pow. 973 m², zabudowanej budynkiem gospodarczym - przekształconym na cele mieszkalne, murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 49,00 m², oraz częściowo wykonanymi fundamentami rozpoczętej kilka lat temu budowy.

Suma oszacowania wynosi 390 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie 79124061461111001042332205.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Kokoszko

Kancelaria Komornicza, Terespolska 4, Warszawa, 03-813 Warszawa

tel. 224034834 / fax. 224034934

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/162960

Numer oferty: L/29/N/09/14
Region: mazowieckie
Cena: 292.875,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka