Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocai - Kłapcia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 i art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu: 17 stycznia 2014 r o godz. 8 :50 w Sądzie Rejonowym w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się:

                                                                      DRUGA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach numerem ewidencyjnym 1198 o łącznej powierzchni 0,7900 ha zlokalizowanej w miejscowości Wielka Wieś gmina Wąchock ,która od strony zachodniej została zagospodarowana pod siedlisko, znajdują się na niej: budynek mieszkalny murowany, budynek mieszkalny drewniany, dwa budynki gospodarcze, budynek garażowy. Działka położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną oraz gazową, na powierzchni około 0,1400 ha nieruchomość jest zalesiona. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  334.075,00 zl. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 222.717,00 zl. Wysokość rękojmii wynosi :   33.408,00 zl. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Anna Gocał-KłapciaKancelaria Komornicza ul. Lipowa 29, 27-200 Starachowice te!.: (41) 274-50-80, fax.:(41) 274-50-80, e-mail: starachowice1@komornik.pl       konto: PKO BP SA I Oddział w Ostrowcu Św.: 48 1020 2674 0000 2702 0003 2664

Numer oferty: L/11/N/01/14
Region: małopolskie
Cena: 222.717,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom