Opis

Na podstawie art. 953 kpc, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora Kancelaria komornicza w Środzie Śląskiej podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17 lipca 2014 r., o godz. 12.45 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3, w sali nr 103 odbędzie się druga publiczna licytacja nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Wilczków przy ul. Strzegomskiej  (działka nr 213/5), dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym, wiatą z gruntami leśnymi. Położona jest w strefie peryferyjnej miejscowości Wilczków, przy drodze asfaltowej. Część zabudowana nieruchomości jest ogrodzona i zagospodarowana. Część niezabudowana nieruchomości nie jest ogrodzona i zagospodarowana. Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową i elektryczną. Sąsiaduje z zabudową jednorodzinną oraz gruntami rolnymi. Budynek mieszkalny parterowy, niepodpiwniczony, ze stromym dachem, wykonany w technologii tradycyjnej. Wyposażony jest w instalację wodociągową wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i elektryczną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 41,9 mkw. Wiata gospodarcza jest konstrukcji murowanej z drewnianym dachem jednospadowym krytym płytami azbestowo-cementowymi. Powierzchnia zabudowy wynosi 24 mkw, obliczeniowa 12 mkw. Las stanowiący drzewostan liściasty, nieurządzony ma powierzchnię 0,0494 ha. Nieruchomość w ewidencji gruntów składa się z jednej działki o nieregularnym kształcie, o łącznej powierzchni 0,4552 ha. Z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wynika, że nieruchomość położona jest na terenie zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej. 

Suma oszacowania wynosi 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych), zaś cena wywołania jest równa2/3 oszacowania i wynosi 81 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 200,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych).Rękojmię można uiścić także na konto komornika w banku PKO BP S.A. nr 21 10205242 0000 2502 0261 9229.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora ul. Śląska 3/2, 55-300 Środa Śląska tel.: 71 3966729 mail: sroda.pokora@komornik.pl

 

Numer oferty: L/179/N/06/14
Region: dolnośląskie
Cena: 81 333,33 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka