Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Podwale 30/337, 50-040 Wrocław, pokój 115, odbędzie się druga  licytacja  lokalu mieszkalnego położonego przy Poświęcka 17, 51-128 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość tą można oglądać w dniu 05-03-2015 r. w godzinach od 11:30 do 12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 555 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 370 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP III O WROCŁAW 51 1020 5242 0000 2902 0019 0777.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:30 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza, Pl. Teatralny 1, Wrocław, 50-051 Wrocław tel. 071 788 64 38 / fax. 071 788 64 39.

Numer oferty: L/106/N/02/15
Region: dolnośląskie
Cena: 370.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie