Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Robert Szymczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-05-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w Słupcy sala nr 17, odbędzie się  druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z budynku po byłej szkole podstawowej oraz budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Wylatkowo gmina Powidz, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 52/8 o powierzchni 0,1166ha, dojazd drogą asfaltową, lokalizacja atrakcyjna - tereny leśne oraz niedaleka odległość Jeziora Niedzięgiel, położonej: 62-430 Powidz, Wylatkowo, dla której Sąd Rejonowy w Koninie X Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słupcy prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 253 .700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 168.964,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 370,00zł.( +3.00 zł przelew) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 82 10202212 0000 5102 0302 5392 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Koninie przy ul. Armii Krajowej 2 w pok. 6 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel ( 63 ) 275-70-03 lub 695 651 819

Numer oferty: L/87/N/05/14
Region: wielkopolskie
Cena: 168.964,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny