Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Robert Rokoszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z siedzibą przy Bartniaka 21/23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, pokój 5, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Zaborów  05-084 Leszno, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr ew. 170/1 o powierzchni 2.641,00m2, posiada bezpośredni dostęp do drogi dojazdowej - ul. Środkowa, która jest drogą utwardzoną kostką betonową. Nieruchomość wyposażona jest w sieć elektroenergetyczną, wodociągową i gazową. Działka posiada kształt nieregularny - dwa wydłużone prostokąty, z których jeden stanowi drogę dojazdową do pozostałej części działki i posiada ogrodzenie sąsiednie z dwóch stron. Nieruchomość jest porośnięta trawą i roślinami krzaczastymi. 

Suma oszacowania wynosi 218 912,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 145 941,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 891,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 45 1050 1924 1000 0090 7312 9638.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Bartniaka 21/23, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim

Robert Rokoszewski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 38, Grodzisk Mazowiecki, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (0-22) 465 17 14 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/143762

 

Numer oferty: L/70/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 145.941,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka