Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Zabrzu   Piotr   Weiss   na podstawie   art.   953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2014 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3 Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Hermisza, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 328 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 246 637,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 885,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

19.11.2014 - 03.12.2014

15:00 - 16:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się pod adresem: 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu licytacji dostępne są również w kancelarii komornika lub na stronie internetowej www.zabrzekomornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa:  obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss  Kancelaria Komornicza, Rogożnicka 2, Zabrze, 41-809 Zabrze tel. 32 271 43 39 / fax. 32 375 03 39 strona internetowa: www.zabrzekomornik.pl

 

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/165806

Numer oferty: L/108/N/09/14
Region: śląskie
Cena: 246.637,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka