Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-04-2014r.r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 56 w sali nr 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej prawo własności do lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi , kuchni , przedpokoju , łazienki i wc o łącznej powierzchni 43,38m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 6,00m2 oraz udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 298118205000/17785383000000 położonej: 18-300 Zambrów, ul. Aleja Wojska Polskiego 49c, dla której Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 99 687,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 765,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 968,70zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg. prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 74102013320000170200373522 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zambrowie przy Al. Wojska Polskiego 56 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski ul.Białostocka 31, 18-300 Zambrów tel.: 86 2714838 fax.: 86 2714838 mail: zambrow@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125669

 

Numer oferty: L/211/N/02/14
Region: podlaskie
Cena: 74.765,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie