Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Żyrardowie    Mariusz    Bieżuński  na  podstawie  art. 1013 kpc w  toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2014r. o godz. 16:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów, Al. Partyzantów 7 na I piętrze, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika niezabudowanej nieruchomości o pow. 1000 m2 oznaczonej  jako działka nr ewid. 84/17 położona we wsi Zboiska, gm. Radziejowice, pow. żyrardowski. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   54 100,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy     oszacowania i wynosi 40 575,00zł.  Przystępujący do  przetargu  obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 5 410,00zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867' kpc). Nabywca obowiązany jest uiścic cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przekracza 500,00zł, obowiązek nabywcy ogranicza sie do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym reszta powinna byc uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc) pod rygorem utraty praw wynikających z nabycia (art. 872 § 1 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 kpc).

Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów Al. Partyzantów 7 na I piętrze odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bicżuński Kancelaria Komornicza Al. Partyzantów 7,96-300 Żyrardów tel. 046 854-20-33 fax: (46) 854-20-32 e-mail: zyrardow.biezunsKi@Komomik.plhttp://mariusz-bieznnsKi.izbalodzka.pl/

 

Numer oferty: L/152/N/02/14
Region: mazowieckie
Cena: 40.575,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka