Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 01-04-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 2, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej :

- działkę gruntu nr 104/11 o pow. 3.102m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 554,17m2; nieruchomość wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociągową, ścieki odprowadzone są do zbiornika na nieczystości o pojemności ok.40m3. położonej: 67-320 Małomice, Żelisław, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 417 460,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 278 306,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41746,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żaganiu 52 10902558 0000 0006 4000 2486.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujące do licytacji pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są do:

- przedłożenia na piśmie zgody współmałżonka na zakup nieruchomości urzędowo poświadczonej

lub

- złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy ćni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.l) przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Zbigniew Zarychta Kancelaria Komornicza w Żaganiu 68-100 Żagań ul. Mickiewicza I tel. 684775170 fax 684775175 e-mail: zagan I@komornik.plwww.zarychta-komornik.pl/

Numer oferty: L/116/N/03/15
Region: lubuskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka