Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Gryfinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2014 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja rodzaj nieruchomości:  nieruchomości  położonego przy ul. Witosa,  Zielin, 74-503 Mieszkowice, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 58 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 870,00 zł.

Dodatkowe informacje: działka nr 6 o pow. 700,00m2; zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow.użytk. 100,00m2 i 4 budynkami gospodarczymi o pow.użytk. 35,00m2. 

Przystępujący   do   przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce, którą należy wpłacić w biurze komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię   można   także   uiścić   we   wskazanym powyżej terminie na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów   i   nie   zostaną   zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Michał Krajewski Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gryfino tel. 914162979 / fax. 914162979.

 

Numer oferty: L/168/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 44.025,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka