Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu27-10-2014r. o godz. 09:30w Sąd Rejonowy W Drawsku Pom. 78-500 Drawsko Pomorskie, ul.Jasna 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (dawny szpital) i nowo wybudowany budynek usługowo-mieszkalny , działka nr 231 o powierzchni 0,2506 ha. położonej: 78-520 Złocieniec, ul. 5-go Marca, dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pom. V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania wynosi    2 007 000,00 zł,    zaś   cena   wywołania   jest  równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 1 505 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest200 700,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Łobzie 18 12403871 1111 0010 1182 2935 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim przy ul.Jasna 3 pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Marek Wójcik ul. Złocieniecka 22a, 78-500 Drawsko Pomorskie tel.: 94 3636043 email: drawsko@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/165077

Numer oferty: L/48/N/09/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 1.505.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny