Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05-12-2013 r. o godz 12.10 w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie odbędzie się: druga licytacja prawa użytkowania wieczystego działek 264/1, 265/3, 412 o powierzchni 32 022 m/2 położonych w Złockiem, zabudowanych stanowiącym odrębną własność budynkiem hotelowym  wraz z obiektami towarzyszącymi oraz budynkiem mieszkalnym dłużnika. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 9.905.966,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania ti. kwotę: 6.603.977,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (990.596,60 zł.) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maciej Szoski Kancelaria Komornicza 33-370 Muszyna, ul. Rynek 8 tel.: (18) 471-83-38, fax: (18) 471-83-38, komornikmuszyna.pl, email: muszyna@komornik.pl

 UWAGA ZMIANA KONTA konto: Alior Bank SA Centrala 92 2490 0005 0000 4530 6445 02

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107130

Numer oferty: L/140/N/11/13
Region: małopolskie
Cena: 6.603.977,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny