Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Dariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-07-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę w Złotowie przy ul. M. Konopnickiej 15 w sali nr 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 77-400 Złotów, ul. Zamkowa. Nieruchomość gruntowa o numerze geodezyjnym 1120/1 o pow. 491m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 172,01m2 ( w stosunku do gruntu prawo własności),  dla której Sąd Rejonowy w Pile X Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Złotowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 283 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 212 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, to jest kwotę 28 300,00zl. Rękojmię można uiścić także na konto komornika SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy M. Konopnickiej 15 w pok. 112 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Dariusz Starzonek  Ul. Norwida 4, 77-400 Złotów telefon: 067 2637978 e-mail: zlotow@komornik.pl

Numer oferty: L/118/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 212 250,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka