Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Ilona Mirowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie z siedzibą przy 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Gm.Słubice, 09-533 Słubice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest we wsi Zyck Nowy, położonej w gminie Słubice, w odległości około 7km od miejscowości gminnej oraz w średniej odległości około 4km od drogi wojewódzkiej nr 575. Miejscowość położona jest w znacznej odległości od najbliższych aglomeracji miejskich i w średniej odległości około 3km od koryta rzeki Wisła. W bezpośrednim sąsiedztwie szacowanej nieruchomości dominują niezabudowane nieruchomości rolne, ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także nieruchomości z zabudową zagrodową. W niedalekiej odległości od działki znajduje się nieruchomość z wielkopowierzchniowym budynkiem inwentarskim. W dalszej odległości od nieruchomości znajdują się większe kompleksy leśne. Działka nr 326/1 - zabudowana o kształcie trapezu i powierzchni 3039m2, posiada: dostęp do wodociągu gminnego, ponadto w granicy działki znajduje się studnia, przyłącze do energii elektrycznej, przyłącze do szamba zlokalizowanego na przedmiotowej działce oraz dostęp do linii telekomunikacyjnej. Nieruchomość przylega do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz drewnianym budynkiem gospodarczym (nie spełniający kryterium trwałości związania z gruntem w związku z czym nie ujętym w zakresie niniejszej wyceny). Teren działki nie utwardzony i nie ogrodzony, w przeważającej części porośnięty roślinnością trawiastą z miejscowo występującymi nasadzeniami ozdobnymi oraz drzewami i krzewami owocowymi. Budynek mieszkalny jednorodzinny - wolonostojący, parterowy, z poddaszem nie użytkowym, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej, z drewnianą przybudówką. Elewacje przybudówki drewniane, w pozostałej części budynek ocieplony warstwą styropianu i pokryty tynkiem. Strop nad pomieszczeniami parteru drewniany. Dach bryły głównej budynku dwuspadowy pokryty blachodachówką, nad przybudówką dach jednoosobowy pokryty onduliną. W budynku znajdują się instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, centralnego ogrzewania. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 62m2. Dla terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie gruntów ornych.

Suma oszacowania wynosi 125 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 83 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 77 1130 1017 0021 1002 1190 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 37, 09-500 Gostynin tel. 24 2359050 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221387

 

Numer oferty: L/149/N/05/15
Region: mazowieckie
Cena: 83.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka