Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2014-03-27 o godz. 12:15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu w sali nr 46 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu  w postaci: działka 1197 wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym położonej w Żywiec, przy ul. Za Wodą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 453.400,00 zł. Kwota wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 302.267,00 zł. (sprzedaż nie podlega podatkowi od towarów i usług VAT).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% kwoty oszacowania nieruchomości (to jest 45.340,00 zł) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji

i   przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka ul. 3-go Maja 31, 34-300 Żywiec, tel. 033 861-56-65; e-mail:zywiec@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122074

Numer oferty: L/54/N/02/14
Region: śląskie
Cena: 302.267,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka