Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30.01.2014 o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu w sali nr 46 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu  w postaci: działka 1197 wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym położonej w Żywiec, przy ul. Za Wodą  stanowiącej własność dłużnika:

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 453.400,00 zł. Kwota wywołania wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 302.266,67 zł. (sprzedaż nie podlęga podatkowi od towarów i usług VAT). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Bielsko Biała 12102013900000680201137462.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji:

i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Agata Różycka

34-300 Żywiec ul. 3 Maja 31

tel. 33 861 56 65 / fax. 33 861 56 65

 

Numer oferty: L/13/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 302.266,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy