Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Zdzisław Więcławik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-06-2014r. o godz. 14:30 w lokalu:74-320  Barlinek, Ul. 11 Listopada 10 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania udziału dłużnika w pojeździć 1/2

1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY RENAULT KANGOO ROK PROD 2004

1 [szt]

8 000,00 zł **) - całego pojazdu

3 000,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867^ kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867^ kpc)

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U, Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Podstawa: obwieszczenie kumnmik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sadzie Rejonowym w Myśliborzu Zdzisław Więcławik Kancelaria Komornicza Myślibórz 7-1-300 Myślibórz ul. Bohaterów Warszawy 16/7 lei. 0-95-747-42-48 e-inail: tnysliborz2@komonuk.org


Numer oferty: L/2/R/06/14
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu