Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym  w   Zgorzelcu   Konrad   Buksa   podaje   do   publicznej wiadomości, że w dniu 30-04-2014r. o godz. 09:30 w Chociborowicach   w gminie Wąsosz  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Telewizor LG  

1 [szt.]

50,00    **) 

37,50

2

kuchenka mikrofalowa Samsung  

1 [szt.]

50,00    **) 

37,50

3

kuchenka gazowa  

1 [szt.]

50,00    **) 

37,50

4

komputer stacjonarny (monitor, klawiatura,

mysz)

1 [szt.]

50,00    **) 

37,50

 *) cena za sztukę 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa

ul. Warszawska 14, 59-900 Zgorzelec

tel.: 075 7713615; tel. 728-967-861

mail: komornik1zgorzelec@wp.pl

Numer oferty: L/11/R/03/14
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne