Opis

Uprzejmie informujemy, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art.9117 §3 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 11-02-2015r. o godz. 14: 00 w kancelarii komornika mieszczącej się: 05-600 Grójec Sportowa  odbędzie się pierwsza licytacja prawa majątkowego: 

Suma oszacowania powyższego prawa wynosi 38 130,00zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 597,50zł (brutto). 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji, co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo, jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 

 

UWAGA

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusza Ciepieniak, postępowanie egzekucyjne, sygn. akt KM 845/14. tel.: 48 3321366 fax: 48 3321366 mail: grojec3@komornik.pl

Szczegółowe informacje o przebiegu i zasadach licytacji można uzyskać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusza Ciepieniak powołując się na sygn. akt KM 845/14.

Numer oferty: L/19/R/01/15
Region: mazowieckie
Cena: 28.597,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne