Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu  25-10-2013 r.

o godz. 10:00 

pod adresem: 91-756 ŁÓDŹ, OBLEGORSKA 5

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 __________________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                                       Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

___________________________________________________________________________________

1.   Telewizor SONY LCD 32''                                                 1 [szt.]         400,00  zł           300,00 zł

2.   Komputer IntelCore 2,67 Ghz, 2GB RAM, HDD 500,

z monitorem SAMSUNG                                                          1 [szt.]      1 000,00  zł           750,00 zł

___________________________________________________________________________________

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa:  obwieszczenie Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza w Łodzi 90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3 tel. (42)6366564, fax. (42)6366521  e-mail: lodz1@komornik.pl

   

Numer oferty: L/19/R/09/13
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne