Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Zgorzelcu   Konrad   Buksa   podaje   do  publicznej wiadomości, że w dniu  01-10-2013r. o godz. 10:00   w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 15  

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 _______________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                                 Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

________________________________________________________________________________

1.   samochód m-ki Peugeot 207 w rok prod.

benzyna                                                               1 [szt.]  15 000,00  **)          11 250,00

2.   samochód m-ki Peugeot 307 SW Premium r.prod.2004;

 benzyna (udział wynoszący 51%)                      1 [szt.]          5 100,00                3 825,00

_______________________________________________________________________________

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul Warszawska 14, 59-900 Zgorzelec, tel.  Warszawska 14, 59-900 Zgorzelec tel.: 075 7713615; mail: komornik1zgorzelec@wp.pl

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu