Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Zgorzelcu Konrad Buksa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  01-10-2013r. o godz. 10:30 w Chojnowie przy ul. Łużyckiej 1 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

 ________________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                                 Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_________________________________________________________________________________

1  Honda Civic, r. pr. 1994  (udział

wynoszacy 50%)                                               1 [szt.]    1 500,00  **)           1 125,00

2.   Telewizor LG 32'                                         1 [szt.]       500,00  **)              375,00

3.   Laptop ASUS                                                1 [szt.]       300,00  **)              225,00

_________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa, ul Warszawska 14, 59-900 Zgorzelec, tel 075 7713615

 

 

Numer oferty: L/4/R/09/13
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu