Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Zgorzelcu   Konrad   Buksa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-04-2014r. o godz. 10:00 w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Ceglanej  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Maszyna do szycia TEXTIMA  

1 [szt.]

200,00    **) 

150,00

2

Maszyna do szycia MINERVA  

1 [szt.]

200,00    **) 

150,00

3

Urządzenie OVERLOCK YAMATO  

1 [szt.]

200,00    **) 

150,00

4

Maszyna do szycia DURKOPP ADLER  

1 [szt.]

200,00    **) 

150,00

5

Maszyna do szycia JUKI  

1 [szt.]

200,00    **) 

150,00

6

maszyna do szycia CLAES  

1 [szt.]

200,00    **) 

150,00

7

Maszyna do szycia JUKI (uszkodzona)  

1 [szt.]

100,00    **) 

75,00

 *) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa ul. Warszawska 14, 59-900 Zgorzelec tel.: 075 7713615; tel. 728-967-861 mail: komornik1zgorzelec@wp.pl

 

Numer oferty: L/13/R/03/14
Region: śląskie
Cena: 975,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Maszyny i urządzenia