Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-03-2015r. o godz. 13:45  w lokalu: 93-324 ŁÓDŹ, SOCJALNA 13 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Renault Master 2.5 DCI Biały

1 [szt.]

10 000,00    **) 

7 500,00

 *) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

             Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy   (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik Kancelaria Komornicza  Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17/21, 93-177 Łódź tel. (42)256-87-84,(42)630-76-01/46  e-mail: kamilpietrasik@komornik.plwww.komornik.lodzwidzew.pl    tel: (042)632-16-57, 632-16-67  fax:(42)292-99-77 kom:  603-448-400, 665-884-500

Numer oferty: L/15/R/02/15
Region: łódzkie
Cena: 7.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu