Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Lodzi Jarosław Kluczkowski podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-11-2014 r. o godz. 10:00 pod adresem: 02-784 Warszawa, ul. Pięciolinii 7 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY FORD MONDEO ROK PROD.

1999

1 [szt.]

3 500,00 zł

2 625,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nic wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty' egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867- kpc).

 

Podstawa:  obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)

przy Sadzie Rejonowym dla t.odzi-.Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza w Lodzi

90-436 Lodź Al. Kościuszki 89/3

icl. (42)6366564, fax. (42)6366521 e-mail: lodzl@koniomik.pl https://jaroslawkluczkowski.e-ksr.pl

 

Numer oferty: L/18/R/10/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu