Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Zgorzelcu  Konrad Buksa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  02-04-2014r. o godz.  10:00  we Włodzicach Małych odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN PASSAT ROK PROD.1992 KOLOR: CZARNY

1 [szt.]

2 000,00    **) 

1 500,00

2

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY RENAULT TRAFIC ROK PROD . 1998 KOLOR: BIAŁY

1 [szt.]

5 000,00    **) 

3 750,00

 *) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).  

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

 

Podstawa: obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa UL. WARSZAWSKA 14, 59-900 Zgorzelec tel.: 075 7713615; tel. 728-967-861 mail: komornik1zgorzelec@wp.pl

 

Numer oferty: L/17/R/02/14
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu