Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bicżuński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-12-2014r. o godz. 09:00 na parkingu strzeżonym przy ul.Przemysłowa,  96-300 Żyrardów odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

-Walter Kompressortechnik SK11/10 rok.prod.2008 14001/min nr.ser. 8829, cena oszacowania: 6.500,00 zł; cena wywołania: 4 875,00 zł

- Ergometr wioślarski - cena oszacowania: 600,00 zł ; cena wywołania: 450,00 zł. 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867  kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bicźiiński Kancelaria Komornicza Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów teł. 046 854-20-33 fax: (46) 854-20-32 e-mail: zyrardow.biezunski@komomik.pl http://niariusz-biezunski.izbalodzka.pl/

Numer oferty: L/9/R/12/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne