Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w przetargu nieograniczonym na sprzedaż wierzytelności wobec Hotel Ossa Grupa Trip S.A. z siedzibą ul. Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka, nr KRS 0000499559, REGON 017273118, NIP 527-234-17-17 zaklasyfikowanej do kategorii ryzyka „stracone”

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:

 • ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (t. j. Dz. U. z 1993 r. poz. 82 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 128 z późn. zm.)

zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w przetargu nieograniczonym na sprzedaż bezspornej i wymagalnej wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A., zaklasyfikowanej do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. z 2008 r., Nr 235, poz. 1589 z późn. zm.), przysługującej PKO Bankowi Polskiemu S.A. wobec:

Hotel Ossa Grupa Trip S.A. z siedzibą ul. Ossa 1
96-200 Rawa Mazowiecka
nr KRS 0000499559, REGON 017273118, NIP 527-234-17-17

wynikającej z umowy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej nr 202-129/3/II/11/G2X/2007 zmienionej kolejno Aneksem nr 1 z dnia 19.12.2008 r., Aneksem nr 2 z dnia 30.09.2008 r., Aneksem nr 3 z dnia 29.03.2012 r., Aneksem nr 4 z dnia 31.12.2012 r., Aneksem nr 5 dnia 14.06.2013 r., Aneksem nr 6 z dnia 1.07.2013 r.

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec Hotel Ossa Grupa Trip S.A. według stanu na dzień 27.11.2015 r. wynosiła 162 210 976,77 PLN w tym:

 • należność główna w kwocie 159 070 538,78 PLN
 • odsetki w kwocie 3 140 437,99 PLN

Zabezpieczenie wierzytelności stanowi:

 • Hipoteka łączna zwykła w kwocie 178 300 000,00 PLN na nieruchomościach położonych w gm. Biała Rawska, Ossa 1, dla których Sąd Rejonowy w Białej Rawskiej prowadzi księgi wieczyste o nr KW LD1R/00003074/8, KW LD1R/00037923/2, KW LD1R/00037765/6, KW LD1R/00005259/3.
 • Hipoteka łączna kaucyjna w kwocie 43 450 000,00 PLN na nieruchomościach położonych w gm. Biała Rawska, Ossa 1, dla których Sąd Rejonowy w Białej Rawskiej prowadzi księgi wieczyste o nr KW LD1R/00003074/8, KW LD1R/00037923/2, KW LD1R/00037765/6, KW LD1R/00005259/3.
 • Hipoteka łączna do kwoty 258 000 000,00 PLN na nieruchomościach położonych w gm. Biała Rawska, Ossa 1, dla których Sąd Rejonowy w Białej Rawskiej prowadzi księgi wieczyste o nr KW LD1R/00038251/7, KW LD1R/00038023/0.
 • Hipoteka łączna do kwoty 258 000 000,00 PLN na nieruchomościach położonych w gm. Biała Rawska, Ossa 1, dla których Sąd Rejonowy w Białej Rawskiej prowadzi księgi wieczyste o nr KW LD1R/00039398/6, KW LD1R/00039399/3.
  Na nieruchomościach tych posadowione jest centrum konferencyjno wypoczynkowe z czterogwiazdkowym hotelem Ossa Congress & Spa.
 • Hipoteka umowna w kwocie 1 277 000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Warszawie przy ul. Biały Kamień 8D m 2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA2M/00433070/6.
 • Hipoteka umowna w kwocie 8 536 543,00 PLN na nieruchomości stanowiącej lokal biurowy położony w Zakopanem przy ul. Tetmajera 35/14, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o nr KW NS1Z/00051417/6
 • Hipoteka umowna w kwocie 4445000,00 PLN na nieruchomości zabudowanej budynkiem Karczmy „Czarci Jar” położonej w Zakopanem przy ul. Małe Żywczańskie 11A, dla której Sąd Rejonowy w Zakopanem prowadzi księgę wieczystą o nr KW NS1Z/00021090/8
 • Weksel własny wystawiony przez Hotel Ossa Grupa Trip S.A.
 • Poręczenie wekslowe Grzegorza Krzanik
 • Poręczenie wekslowe Hotel Czarny Potok GRUPA TRIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
 • Poręczenie wekslowe GRUPA TRIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Poręczenie wekslowe GRUPA TRIP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
 • Poręczenie wekslowe Jakuba Chechlińskiego
 • Poręczenie wekslowe Małgorzaty Chechlińskiej
 • Poręczenie wekslowe GRAPA-Karczma „Czarci Jar” spółka jawna- M. Chechlińska, G. Krzanik, Z. Lachowski, E. Czerny-Lachowska.

Listy intencyjne należy składać w zaklejonych kopertach na adres:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

List intencyjny powinien zawierać:

 1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego,
 2. datę sporządzenia listu,
 3. proponowaną cenę nabycia oraz wstępne warunki zakupu wierzytelności,
 4. informację o przewidywanych źródłach finansowania zakupu,
 5. oświadczenie, że oferent nie jest w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 6. wyciągi i odpisy dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie przedstawicieli oferenta oraz status prawny oferenta.

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje PKO Banku Polskiego S.A. do złożenia w prasie zaproszenia do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie przetargowe nie jest przetargiem lub aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Źródło: Sprzedaż własna