Opis

Warszawa, dnia 24 grudnia 2020 r.

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.”, ma przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęła proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2022 – 2023 dla PKO Banku Polskiego S.A., spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. i Fundacji PKO Banku Polskiego oraz do świadczenia dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz tych podmiotów. Wykaz spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zakupu oraz warunków składania oferty stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego Zapytania.

Złożona przez Państwa oferta będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą PKO Banku Polskiego S.A. dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A., biorąc w szczególności pod uwagę oferowaną cenę, a także oczekiwaną przez PKO Bank Polski S.A. jakość wykonania usługi. Bank zachęca do składania ofert wspólnych przez więcej niż jedną firmę audytorską w formule audytu wspólnego.

Oferty można składać do 10 lutego 2021 r., do godziny 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Banku w Warszawie w dniu 16 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w marcu 2021 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zapytania prosimy o kierowanie pytań na skrzynki poczty elektronicznej Sekretariatu Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości adres: DRP@pkobp.pl oraz Sekretariatu Departamentu Zakupów adres: DZA@pkobp.pl. Na ewentualne pytania czekamy do 15 stycznia 2021 r., do godziny 15:00. Pytania należy przesłać zbiorczo w jednym dokumencie z jednego adresu e-mail, podając adres e-mail, na który mają zostać przesłane odpowiedzi przez PKO Bank Polski S.A. Odpowiedzi na wybrane pytania zadane w wyznaczonym terminie zostaną przekazane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail do 5 lutego 2021 r. Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy, że PKO Bank Polski S.A. ma prawo do swobodnej oceny, przyjęcia lub odrzucenia oferty, zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyn oraz do zmian w sposobie przeprowadzania postępowania, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Informujemy również, że jedynym potwierdzeniem przyjęcia Państwa oferty jest podpisanie przez PKO Bank Polski S.A. umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2022–2023, a wcześniejsze informacje nie mogą być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia tej umowy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.

W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod@pkobp.pl.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski S.A. znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Polskiego S.A. pod adresem https://www.pkobp.pl/rodo/.

 

Z poważaniem,

Danuta Szymańska

Dyrektor Pionu Rachunkowości