Informacje ogólne

Informacje o akcjach

PKO Bank Polski Shareholders
Liczba akcji:1 250 000 000
Wartość nominalna 1 akcji:1 zł
Notowane:GPW w Warszawie od 10.11.2004 r.
Indeksy:WIG, WIG20, WIG30, WIG Banki
ISIN:PLPKO0000016
FISN:PKOBP/BRSH SER-A-D PLN1.0
LEI:P4GTT6GF1W40CVIMFR43
Bloomberg:PKO PW
Reuters:PKOB WA

 

Informacje o Akcjonariuszach

PKO Bank Polski Shareholders
Akcjonariusz

Udział w kapitale zakładowym
ilość / %

Głosy na WZA
ilość / %

Dane adresowe
akcjonariuszy znaczących

Dane kontaktowe
akcjonariuszy znaczących

 Skarb Państwa

367 918 98029,43367 918 98029,43

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

(+48 22) 694 60 00
kontakt@kprm.gov.pl
premier.gov.pl

 Nationale-Nederlanden OFE (d. ING OFE)

95 472 0087,6495 472 0087,64Nationale-Nederlanden OFE
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
(+48 22) 522 00 00 | 522 11 11
info@nn.pl
www.nn.pl 

 Aviva OFE

89 163 9667,1389 163 9667,13

Aviva OFE
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa

(+48 22) 557 44 44 | 557 40 50
bok_ofe@aviva.pl
www.aviva.pl 

 pozostali Akcjonariusze

697 445 04655,80697 445 04655,80  
Ogółem1 250 000 000100,001 250 000 000100,00  

 

Dywidenda

 

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej za 2018 rok

W dniu 15 stycznia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych, w tym banków.

Wskazane w stanowisku KNF kryteria wypłaty dywidendy w 2018 r. dla banków komercyjnych za 2017 r. są następujące:
KNF rekomenduje, by dywidendę mogły wypłacić jedynie banki  spełniające jednocześnie poniższe kryteria:
• nie realizujące programu naprawczego,
• ocenione pozytywnie w ramach procesu badania i oceny nadzorczej (BION) - ocena końcowa BION nie gorsza niż 2,5,
• posiadające poziom dźwigni finansowej (LR) na poziomie wyższym niż 5%,
• posiadające współczynnik kapitału Tier 1 (T1) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o  1,5 p.p.:  6% +75%*add-on + wymóg połączonego bufora +1,5%,

• posiadające łączny współczynnik kapitałowy (TCR) nie niższy niż wymagane minimum podwyższone o 1,5 p.p.: 8% + add-on + wymóg połączonego bufora + 1,5%.

KNF rekomenduje, by banki spełniające jednocześnie powyższe kryteria mogły wypłacić do 75% z wypracowanego w 2018 r. zysku.

Ponadto KNF rekomenduje możliwość wypłaty do 100% z wypracowanego zysku za rok poprzedzający decyzję przez banki spełniające wszystkie powyższe kryteria z uwzględnieniem, w ramach kryteriów kapitałowych, wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny (wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny mierzony przy pomocy wyników stress testów nadzorczych definiowany jako: różnica pomiędzy TCR w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2020 r.) z uwzględnieniem korekt nadzorczych, pomniejszona o wartość bufora zabezpieczającego w docelowej jego wysokości (2,5%)).


Dodatkowo KNF wskazała, że banki zaangażowane w kredyty walutowe korygują stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria:

• Kryterium 1 (K1) – bazujące na udziale walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych w całym portfelu należności od sektora niefinansowego.
• Kryterium 2 (K2) – bazujące na udziale kredytów mieszkaniowych walutowych udzielonych w latach 2007 i 2008 w portfelu walutowych kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych.
KNF zaleciła stosowanie odpowiednich korekt w zależności od wielkości posiadanego przez bank portfela:

Kryterium 1
• banki z udziałem powyżej 10% - korekta stopy dywidendy o 20 p.p.
• banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p. 
• banki z udziałem powyżej 30% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Kryterium 2
• banki z udziałem powyżej 20% - korekta stopy dywidendy o 30 p.p.
• banki z udziałem powyżej 50% - korekta stopy dywidendy o 50 p.p.

Kryteria korygujące będą traciły na znaczeniu wraz z postępującą amortyzacją portfela kredytów walutowych.

Powyższe kryteria odnoszące się do wypłaty z zysku za rok poprzedzający decyzję banki powinny spełniać zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. 

Polityka dywidendowa PKO Banku Polskiego S.A.

Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej. Polityka dywidendowa zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim terminie z zachowaniem zasady ostrożnego zarządzania Bankiem i Grupą Kapitałową oraz możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz określonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dla celów wypłaty dywidendy przez Bank minimalnego poziomu współczynnika kapitału Tier 1 na poziomie 14,62%. Przez wymogi regulacyjne należy rozumieć również stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego, jako organu nadzoru, w zakresie możliwości wypłaty dywidendy przez instytucje finansowe, w tym Bank.

Polityka dywidendowa uwzględnia czynniki związane z działalnością Banku i spółek Grupy Kapitałowej, a w szczególności wymogi i rekomendacje nadzorcze w zakresie adekwatności kapitałowej.

 

Rok obrotowyZysk netto do podziału (zł)Dywidenda (zł)Liczba akcji do udziału w dochodzieDywidenda na 1 akcję (zł)Stopa wypłaty dywidendyDzień ustalenia prawa do dywidendyDzień wypłaty dywidendy
20183 335 302 0491 662 500 0001 250 000 0001,33

49,85%

31-07-201914-08-2019
20172 774 000 000687 500 0001 250 000 0000,55

24,78%

08-08-201822-08-2018
20162 888 300 00001 250 000 0000

0%

--
20153 821 142 00001 250 000 0000

0%

--
2014*3 212 264 00001 250 000 00000% - -
2013**2 962 520 000937 500 0001 250 000 0000,7531,65%18-09-201403-10-2014
2012***3 681 150 0002 250 000 0001 250 000 0001,8061,12%19-09-201304-10-2013
20113 953 622 0001 587 500 0001 250 000 0001,2740,15%12-06-201227-06-2012
20103 311 209 0002 475 000 0001 250 000 0001,9874,75%31-08-201115-09-2011
20092 432 152 0002 375 000 0001 250 000 0001,9097,65%23-10-201020-12-2010
20082 881 260 0001 000 000 0001 000 000 0001,0034,71%24-09-200905-10-2009
20072 719 991 0001 090 000 0001 000 000 0001,0940,07%18-08-200804-09-2008
20062 047 391 000980 000 0001 000 000 0000,9847,87%20-07-200702-08-2007
20051 676 798 000800 000 0001 000 000 0000,8047,71%10-07-200601-08-2006
20041 511 065 0001 000 000 0001 000 000 0001,0066,18%19-08-200501-09-2005

Źródło: raporty bieżące PKO BP SA

*) Zysk netto do podziału obejmuje zysk netto za 2014 rok (3 079 471 tys. PLN) oraz niepodzielony zysk z lay ubiegłych (132 793 tys. PLN)

**) Zysk netto do podziału obejmuje zysk netto za 2013 rok (3 233 762 tys. PLN) oraz niepodzieloną stratę z lat ubiegłych (-271 242 tys. PLN)

***) Zysk netto do podziału obejmuje zysk netto za 2012 rok (3 592 617 tys. PLN) oraz oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych (88 533 tys PLN)

Drukuj