Statut

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz zgodnie ze standardami rynkowymi przyjętymi przez Bank do stosowania, z zachowaniem narodowego charakteru Banku