Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego

PKO Bank Polski SA stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Statut

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz zgodnie ze standardami rynkowymi przyjętymi przez Bank do stosowania, z zachowaniem narodowego charakteru Banku

Regulamin zarządu

Regulamin Zarządu PKO BP SA określa organizację i tryb pracy Zarządu.

Regulamin rady nadzorczej

Regulamin określa organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą w zakresie nie uregulowanym w Statucie Banku.

Regulamin walnego zgromadzenia

Walne Zgromadzenie PKO BP SA odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku.

Sprawozdania rady nadzorczej

Sprawozdania Rady Nadzorcza przedkładane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PKO BP SA

Informacja o przyjęciu do stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Banku przyjął do stosowania Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez PKO Bank Polski S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016