Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały jednolite rozwiązania w zakresie stosowania moratoriów pozaustawowych dla mikro, małych, średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną.

Jednocześnie organizacje uzgodniły, iż dla sektora bankowości spółdzielczej od 22.02.2021 r. będzie obowiązywało odrębne moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.

Wprowadziliśmy następujące zmiany do obowiązującego stanowiska banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego będące przedmiotem stosownej notyfikacji do EBA za pośrednictwem UKNF1Zmiany obowiązują od 22.02.2021 r.:

  • Dodaliśmy nową kategorię podmiotów uprawnionych do skorzystania z moratorium: Podmioty prowadzące działalność rolniczą lub agroturystyczną wyłącznie w zakresie produktów powiązanych z wykonywaną przez nich działalnością rolniczą lub działalnością agroturystyczną.
  • Rozszerzyliśmy katalog dużych przedsiębiorców o wszystkich wykonujących działalność z listy branż (kodów PKD), uprawnionych do skorzystania z Tarczy Finansowej PFR 2.0 (zmiana została wprowadzona w związku z planowanym rozszerzeniem Tarczy Finansowej PFR 2.0 na dużych przedsiębiorców);
  • Wydłużyliśmy maksymalne okresy trwania instrumentów pomocowych do 9 miesięcy1 (z uwzględnieniem okresów instrumentów pomocowych zastosowanych na podstawie pierwotnego moratorium).

Oznacza to, że jeśli bank odrzucił wcześniej wniosek klienta z powodu niespełniania kryteriów, to klient może go złożyć ponownie. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, to bank powinien udzielić wsparcia na zasadach określonych w moratorium (pod warunkiem spełniania pozostałych kryteriów). Nie oznacza to, że bank będzie automatycznie ponownie rozpatrywał odrzucone wnioski - klient powinien złożyć wniosek ponownie. Podobnie, zmiana w zakresie wydłużenia maksymalnych terminów stosowania instrumentów pomocowych do 9 miesięcy (z uwzględnieniem okresów instrumentów zastosowanych na podstawie pierwotnego moratorium) nie oznacza automatycznego wydłużenia dla już zastosowanych instrumentów pomocowych. W tym przypadku klient powinien ponownie złożyć wniosek. 

Instrumenty pomocowe udzielone do 21.02.2021 r. na podstawie Moratorium pozaustawowego w rozumieniu pkt. 10 lit a wytycznych EBA dotyczące sektorabankowości spółdzielczej (Moratorium KZBS) pozostają w mocy i mają do nich zastosowanie postanowienia Wytycznych EBA (także w zakresie instrumentów pomocowych udzielonych od 01.10.2020 do 17.01.2021 r.).

Sprawdź jakie działania w czasie COVID-19 proponuje PKO Bank Polski

 

Główne założenia stanowiska sektora bankowego: 

Kto będzie mógł skorzystać z instrumentów pomocowych?
Na czym polegają działania pomocowe dla kredytobiorców?
Działania pomocowe dla innych produktów
Terminy

 

1Wytyczne EBA przewidują maksymalny 9-miesięczny okres zastosowania instrumentów pomocowych na podstawie Moratorium, więc bank jest uprawniony do podjęcia autonomicznej i elastycznej decyzji w zakresie okresu wsparcia udzielonego klientowi na podstawie Moratorium (Ujednoliconego Moratorium ZBP i KZBS).

2Od 05.02.2021 r. Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest dostępna dla 54 branż wymienionych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju↗
Lista branż może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Ministrów zmian w Uchwale Rady Ministrów z 05.01.2021 r. w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (zmiany Uchwały zostały przyjęte przez Radę Ministrów 05.01.2021 r. oraz 02.02.2021 r.).

Drukuj