Operacje zrealizowane przy użyciu karty wydanej ze znakiem akceptacji Visa dokonane w walutach obcych są przeliczane przez organizację  płatniczą Visa na walutę polską według kursów z dnia przetworzenia operacji, stosowanych przez tę organizację płatniczą, dostępnych na stronie internetowej www.pkobp.pl. Dzień przetworzenia operacji przez organizację płatniczą Visa jest prezentowany na zestawieniu operacji.

Operacje dokonane kartą ze znakiem akceptacji MasterCard w walucie obcej, innej niż euro przeliczane są na euro przez organizację  płatniczą MasterCard według kursów z dnia przetworzenia operacji, stosowanych przez organizację płatniczą MasterCard, dostępnych na stronie internetowej www.pkobp.pl. Dzień przetworzenia operacji przez organizację płatniczą MasterCard jest prezentowany na zestawieniu operacji.

Operacje przeliczane na euro oraz operacje dokonane w euro kartą ze znakiem akceptacji MasterCard zostaną przeliczone przez PKO Bank Polski SA na złote według kursu sprzedaży dla dewiz z tabeli kursowej PKO Banku Polskiego SA z dnia zaewidencjonowania operacji, dostępnej na stronie internetowej www.pkobp.pl.

Drukuj