INFORMACJE OGÓLNE

PKO Bank Polski SA dywersyfikuje swoje źródła finansowania i kapitału, korzystając aktywnie z możliwości emisji instrumentów finansowych na rynkach dłużnych. Celem Banku jest kształtowanie elastycznej struktury finansowania, uzupełniającej podstawowe źródło finansowania w postaci bazy depozytowej Klientów PKO Banku Polskiego SA., jak również wdrożenie optymalnej struktury kapitałów Banku poprzez wykorzystanie podporządkowanych instrumentów dłużnych.

PKO Bank Polski SA prowadzi emisję dłużnych instrumentów finansowych na rynku polskim i międzynarodowym. Na rynku krajowym dokonał emisji obligacji podporządkowanych na kwotę 1.600,7 mln zł oraz ma aktualnie otwarte dwa programy emisji, obejmujące Program emisji bankowych papierów wartościowych na kwotę do 10 mld PLN oraz Program emisji obligacji własnych na kwotę do 5 mld PLN. Na rynku zagranicznym PKO Bank Polski SA za pośrednictwem swojej spółki zależnej PKO Finance AB (publ) ma otwarty Program emisji euroobligacji (EMTN) do kwoty 3 mld EUR.

  • Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy materiał nie stanowi także rekomendacji kupna ani sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

    Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

EMISJA OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH OP0328
EMISJA OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH OP0827
PROGRAM EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
PROGRAM EMISJI OBLIGACJI WŁASNYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA
EMISJA OBLIGACJI W RAMACH PROGRAMU EMTN
Drukuj