PKO Bank Polski przyjął wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych Grupy Kapitałowej Bankuna kolejne lata.

Bank przyjął polityki kredytowe dla sektora wysokoemisyjnego, OZE oraz chemii, ropy i gazu. Celem polityk jest sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec Klientów i transakcji opartych na węglu oraz brak finansowania nowych źródeł produkcji energii opartych na węglu kamiennym i brunatnym jak również sukcesywne zwiększanie finansowania działalności związanej z energią odnawialną.

W 2022 roku Zarząd Banku przyjął „Strategię PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025 – Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”. Bank postawił sobie cele środowiskowe, społeczne i zarządcze, które skupiają się na finansowaniu projektów zrównoważonych i transformacyjnych, osiągnieciu neutralności klimatycznej, zwiększeniu udziału energii z certyfikatami zielonego pochodzenia, przeprowadzeniu emisji zielonych obligacji własnych Banku, działań, które wspierają cyfrową transformację.


Ponadto Bank zobowiązał się do zachowanie wysokiego poziomu udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich, niskiego poziomu fluktuacji i odejść dobrowolnych pracowników, realizacji projektów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, doprowadzenia luki płacowej do poziomu bliskiego 0% oraz publikacji trajektorii ograniczenia emisji CO2, oraz systematycznego poszerzania zakresu ujawnień w zakresie emisji CO2 Banku.

Bank przyjął polityki kredytowe dla sektora wysokoemisyjnego, OZE oraz chemii, ropy i gazu. Celem polityki dla sektora wysokoemisyjnego jest sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec klientów i transakcji opartych na węglu jako nośniku energii (zbieżność z europejską polityką klimatyczną i dążeniem do zerowej emisyjności netto w roku 2050) oraz brak finansowania nowych źródeł produkcji energii opartych na węglu kamiennym i brunatnym. Z kolei polityka OZE zakłada sukcesywne zwiększanie finansowania w działalność związaną z energią odnawialną. 

Bank ujawnia informacje związane z klimatem zgodnie z rekomendacją TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Bank od kilku lat dokonuje ujawnień klimatycznych w CDP Disclosure Insight Action przy zastosowaniu rekomendacji TCFD i za 2023 rok jako jeden z ośmiu polskich banków uzyskał ocenę ujawnień w obszarze zmian klimatycznych („D”). 

W 2023 roku powstał Komitet Zrównoważonego Rozwoju, który podejmuje decyzje niezbędne do realizacji celów strategicznych Banku i Grupy Kapitałowej Banku w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz sprawuje nadzór nad zarządzaniem wpływem czynników ESG na Bank i Grupę Kapitałową Banku. W skład Komitetu wchodzą wszyscy członkowie Zarządu Banku oraz dyrektorzy większości obszarów. Pracom Komitetu przewodniczy Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu kierujący pracami Zarządu Banku, a jego zastępcą jest Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem.

Bank przyjął w grudniu 2023 roku „Zasady klasyfikacji finansowania zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.”. Zasady uwzględniają wymogi stawiane przez międzynarodowe standardy oraz otoczenie regulacyjne, w szczególności wynikające z Taksonomii UE oraz Europejskiej zielonej obligacji (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2631). Wnioski z przeglądu przedstawiane są Komitetowi Zrównoważonego Rozwoju.

Aktualnie Bank prowadzi prace w zakresie określenia emisyjności portfela aktywów Banku (zakres 3). W celu realizacji tego zadania, w 2023 roku Bank przystąpił do organizacji Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), która opracowała jednolity, globalny standard liczenia i raportowania emisji gazów cieplarnianych dla sektora finansowego. Metodyka PCAF pozwala określić wielkość emisji gazów cieplarnianych związanych m.in. z kredytami korporacyjnymi, papierami wartościowymi i kredytami hipotecznymi.

Drukuj