PKO Bank Polski z uwagą śledzi informacje o zmianach klimatycznych, które wynikają z działalności człowieka i jest świadomy odpowiedzialności, która ciąży na przedsiębiorstwach w zakresie przestrzegania zobowiązań zapisanych w Porozumieniu Paryskim. Bank chce osiągać cele biznesowe w taki sposób, aby wpływ działalności operacyjnej i produktowej na zmiany klimatyczne oraz aby wpływ zmian klimatycznych na działalność biznesową był jak najmniejszy.

Bank jest świadomy wpływu swojego portfela produktowego na klimat oraz wpływu ryzyka zmiany klimatu na portfel produktowy, dlatego przyjął polityki kredytowe dla sektora wysokoemisyjnego, OZE oraz chemii, ropy i gazu. Celem polityk jest sukcesywne ograniczanie zaangażowania wobec Klientów i transakcji opartych na węglu oraz brak finansowania nowych źródeł produkcji energii opartych na węglu kamiennym i brunatnym jak również sukcesywne zwiększanie finansowania działalności związanej z energią odnawialną.

W swoich działaniach, oprócz dbałości o wyniki, Bank kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju i zwraca uwagę na sposób wykorzystywania zasobów naturalnych.

W 2022 roku Zarząd Banku przyjął „Strategię PKO Banku Polskiego na lata 2023-2025 – Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”. Jednym z celów strategii jest stanie się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym. Bank postawił sobie ambitne cele środowiskowe, społeczne i zarządcze, które skupiają się na finansowaniu projektów zrównoważonych i transformacyjnych, finansowaniu ESG w każdym segmencie biznesowym, osiągnieciu neutralności klimatycznej, zwiększeniu udziału energii z certyfikatami zielonego pochodzenia, przeprowadzeniu emisji zielonych obligacji własnych Banku, byciu liderem edukacji finansowej młodzieży, działań, które wspierają cyfrową transformację a także liderem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wsparcia ludności Ukrainy i procesu odbudowy kraju.
Ponadto Bank zobowiązał się do zachowanie wysokiego poziomu udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich, niskiego poziomu fluktuacji i odejść dobrowolnych pracowników, realizacji projektów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych, doprowadzenia luki płacowej do poziomu bliskiego 0% oraz publikacji trajektorii ograniczenia emisji CO2, oraz systematycznego poszerzania zakresu ujawnień w zakresie emisji CO2 Banku.

Przyjęta strategia wzmacnia realizację celów w obszarze ESG przyjętych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku w czerwcu 2021 r.

Podsumowanie podjętych inicjatyw w obszarach ESG

ŚrodowiskoSpołeczeństwoŁad korporacyjny

Ocena wpływu czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem na zdolność kredytową Klienta.

Rozwój kanałów zdalnych, zwiększających dostępności do produktów i usług w modelu cyfrowym.

Prace nad  wprowadzeniem kryteriów zgodności z taksonomią do strategii biznesowej, wyznaczania celów, do procesów projektowania produktów oraz do zasad współpracy
z klientami i kontrahentami
Badanie wpływu transakcji kredytowych na kwestie ESG oraz ich kategoryzacja (od transakcji z pozytywnym wpływem na kwestie ESG
do tych z istotnie negatywnym wpływem).

Wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji.

Przyjęcie Kodeksu Etyki Dostawcy.

Wprowadzenie narzędzi
w procesie kredytowym, pozwalających na szacowanie ryzyk ESG.

Objęcie pomocą Fundacji PKO Banku Polskiego 900 uchodźców z Ukrainy, wartość pomocy wyniosła prawie
12 mln zł.

Konsultacje Banku ze spółkami zależnymi w celu ujednolicenia wymagań zakupowych w grupie, w tym wdrożenia Kodeksu Etyki.

Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z OZE (69 000 MWh) stanowiących 93% zużycia energii elektrycznej Banku. Redukcja emisji w wysokości 52 591,37 MgCO2e.

Wparcie przez Fundację PKO Banku Polskiego organizacji pozarządowych 
i wolontariuszy, prowadzących działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Wdrożenie rozporządzenia Komisji (UE) 2017/565 zalecającego włączenie czynników ESG do usług doradztwa inwestycyjnego
i zarządzania portfelem.

Kontynuacja działań zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnie z ISO50001.

Specjalna oferta produktowa dla obywateli Ukrainy.

Przygotowania do wprowadzeniem do oferty produktowej PKO TFI, funduszu, pojmującego aspekt środowiskowy lub społeczny.

Drukuj