Zgodnie ze strategią zarządzania ryzykiem, Bank nadzoruje systemy zarządzania ryzykiem w Banku i pozostałych podmiotach grupy oraz wspiera rozwój tych systemów, jak również uwzględnia profil ryzyka działalności poszczególnych podmiotów w monitorowaniu i raportowaniu ryzyka na poziomie grupy. Za funkcjonowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd Banku, który regularnie monitoruje dostosowanie systemu zarządzania ryzykiem do charakteru, skali i złożoności działalności grupy oraz otoczenia regulacyjnego, społecznego i środowiskowego. Ocenę istotności ryzyka przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku. Za istotne uznajemy w Banku ryzyko kredytowe, ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko biznesowe, ryzyko zmian makroekonomicznych oraz ryzyko modeli.

Ze względu na przekrojową specyfikę ryzyk ESG, które nie są odrębnymi ryzykami, lecz częścią klasycznych kategorii ryzyka, grupa nie wyodrębniła ich jako osobnej kategorii. Bank dokonał analizy procesu zarządzania ryzykiem i wprowadził ryzyka ESG do strategii zarządzania ryzykiem w Banku i w grupie. Ryzyko ESG jest rozumiane jako ryzyko negatywnych efektów finansowych, które są skutkiem wpływu czynników ESG na klientów i kontrahentów lub pozycje bilansu.

Celem zarządzania ryzykiem ESG jest wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz budowy długookresowej wartości Banku przez zintegrowane zarządzanie wpływem czynników ESG. Zarządzanie ryzykiem ESG uwzględnia perspektywę podwójnej istotności: wpływu czynników ESG na działalność, wynik finansowy i rozwój Banku oraz wpływu działalności Banku na społeczeństwo i środowisko. Bank zarządza ryzykiem ESG w ramach zarządzania innymi rodzajami ryzyka. Ryzyko ESG nie jest odrębnym rodzajem ryzyka, lecz przekrojowym, które wpływa na poszczególne rodzaje ryzyka. Zarządzanie ryzykiem ESG wspierają wszystkie komitety, które funkcjonują w Banku w zakresie swoich działań i kompetencji związanych z ryzykiem ESG.

Bezpieczeństwo klientów i ich środków
Etyka
Zgodność produktów
Korupcja
Komunikacja
Środowisko
Klimat
Zrównoważony rozwój
Pracownicy
Otoczenie społeczne
Prawa człowieka
Łańcuchy dostaw
BHP
Drukuj