Zgodnie ze Strategią zarządzania ryzykiem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku, Bank nadzoruje systemy zarządzania ryzykiem w Banku i pozostałych podmiotach Grupy Kapitałowej Banku oraz wspiera rozwój tych systemów, jak również uwzględnia profil ryzyka działalności poszczególnych podmiotów w monitorowaniu i raportowaniu ryzyka na poziomie Grupy Kapitałowej Banku. Zasady i sposób oceny poszczególnych rodzajów ryzyka w podmiotach zależnych Banku określają przepisy wewnętrzne tworzone z uwzględnieniem opinii i rekomendacji Banku oraz postanowień Strategii zarządzania ryzykiem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku.

System zarządzania ryzykiem jest dostosowywany do charakteru, skali i złożoności działalności Grupy Kapitałowej Banku oraz otoczenia regulacyjnego, społecznego i środowiskowego. Za funkcjonowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd Banku. Zarząd regularnie weryfikuje czy metody identyfikacji, pomiaru lub szacowania ryzyka, kontroli, monitorowania oraz raportowania ryzyka dostosowane są do wielkości i profilu ryzyka w Banku i Grupie Kapitałowej Banku oraz otoczenia zewnętrznego. Zarząd Banku przekazuje Radzie Nadzorczej informacje na temat funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku.

Grupa Kapitałowa Banku zidentyfikowała rodzaje ryzyka, które podlegają zarządzaniu i część z nich uznała za istotne. Ocenę istotności ryzyka Bank przeprowadza nie rzadziej niż raz w roku. Za istotne Bank uznaje ryzyko kredytowe, ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności (z wyróżnieniem ryzyka finansowania), ryzyko operacyjne, ryzyko biznesowe (strategiczne), ryzyko zmian makroekonomicznych oraz ryzyko modeli. Pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej Banku mogą uznać za istotne inne rodzaje ryzyka niż wymienione powyżej, wówczas Bank weryfikuje istotność tych rodzajów ryzyka na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

W 2021 roku Bank dokonał analizy procesu zarządzania ryzykiem i wprowadził podstawowe definicje ESG do strategii zarządzania ryzykiem w Banku i w Grupie Kapitałowej Banku. Są to:

 • czynniki ESG – czynniki środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na klientów i kontrahentów lub pozycje bilansu Banku; czynniki ESG o negatywnym wpływie są określane jako czynniki ryzyka ESG,
 • ryzyko ESG - ryzyko negatywnych skutków finansowych dla Banku, będących konsekwencją obecnego lub przyszłego wpływu czynników ryzyka ESG na klientów i kontrahentów lub pozycje bilansu Banku.

Celem zarządzania ryzykiem ESG jest wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz budowy długookresowej wartości Banku przez zintegrowane zarządzanie wpływem czynników ESG. Zarządzanie ryzykiem ESG uwzględnia perspektywę podwójnej istotności: wpływu czynników ESG na działalność, wynik finansowy i rozwój Banku oraz wpływu działalności Banku na społeczeństwo i środowisko. Bank zarządza ryzykiem ESG w ramach zarządzania innymi rodzajami ryzyka. Ryzyko ESG nie jest odrębnym rodzajem ryzyka, lecz przekrojowym, które wpływa na poszczególne rodzaje ryzyka. Zarządzanie ryzykiem ESG wspierają w zakresie swoich działań i kompetencji związanych z ryzykiem ESG komitety, które funkcjonują w Banku.

Bank dokonał przeglądu rodzajów ryzyka ESG w Grupie Kapitałowej Banku, które rozpoznano w 2022 roku. Potwierdzono, że lista nie zmieniła się i zawiera następujące rodzaje ryzyka:

 • naruszenia bezpieczeństwa klientów i ich środków,
 • nieetycznego prowadzenia biznesu,
 • braku zgodności produktów,
 • korupcji,
 • niewłaściwej komunikacji,
 • negatywnego wpływu na środowisko,
 • klimatyczne,
 • dla zrównoważonego rozwoju,
 • pracownicze,
 • negatywnego wpływu na otoczenie społeczne,
 • naruszenia praw człowieka,
 • w łańcuchu dostaw,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
Bezpieczeństwo klientów i ich środków
Etyka
Zgodność produktów
Korupcja
Komunikacja
Środowisko
Klimat
Zrównoważony rozwój
Pracownicy
Otoczenie społeczne
Prawa człowieka
Łańcuchy dostaw
BHP
Drukuj