[GRI 102-11] Zgodnie ze strategią zarządzania ryzykiem, bank nadzoruje systemy zarządzania ryzykiem w pozostałych podmiotach Grupy i wspiera rozwój tych systemów, jak również uwzględnia profil ryzyka działalności poszczególnych podmiotów w monitorowaniu i raportowaniu ryzyka na poziomie Grupy. Za funkcjonowanie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem odpowiada Zarząd banku, który regularnie monitoruje dostosowanie systemu zarządzania ryzykiem do charakteru, skali i złożoności działalności Grupy oraz otoczenia regulacyjnego, społecznego i środowiskowego. Ocenę istotności ryzyka przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku. Za istotne uznajemy w banku ryzyko kredytowe, ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne, ryzyko biznesowe, ryzyko zmian makroekonomicznych oraz ryzyko modeli. W ubiegłym roku dokonaliśmy również przeglądu ryzyk społecznych i środowiskowych rozpoznanych w Grupie.

Ryzyko niezgodności produktów z obowiązującymi normami
Ryzyko niewłaściwego oznakowania produktów
Ryzyko nieuprawnionego dostępu do środków klientów
Ryzyko nieuprawnionego dostępu do informacji o klientach
Ryzyko zlecania usług podmiotom zewnętrznym
Ryzyko finansowania podmiotów, których produkty zagrażają środowisku lub społeczności
Ryzyko klimatyczne
Drukuj