2021-05-10 00:00

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Treść raportu: 

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”), na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając jednocześnie aspekty wynikające ze zgłoszonego przez akcjonariusza (Skarb Państwa – Ministra Aktywów Państwowych) w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („ZWZ”) na dzień 7 czerwca 2021 r., na godzinę 10.00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 15 z następującym porządkiem obrad:

  1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
  4. przyjęcie porządku obrad,
  5. rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz wniosków Zarządu w sprawie pokrycia straty PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020 oraz w sprawie pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,
  6. rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2020 rok, sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020, jak również Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
  7. rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2020 rok,
  8. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w PKO Banku Polskim S.A., opinii o stosowaniu przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, oceny sposobu wypełniania przez PKO Bank Polski S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny racjonalności prowadzonej przez PKO Bank Polski S.A. polityki sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
  9. podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,

b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za 2020 rok sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020,

c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,

d) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2020 rok,

e) pokrycia straty PKO Banku Polskiego S.A. za rok 2020,

f) pozostawienia niepodzielonego zysku PKO Banku Polskiego S.A. z lat poprzednich, zyskiem niepodzielonym,

g) wyrażenia opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. za lata 2019-2020” sporządzonego przez Radę Nadzorczą,

h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2020 rok,

i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok,

j) przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”,

k) zmiany uchwały nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,

l) zmiany uchwały nr 34/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

10. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

11. podjęcie uchwał w sprawie okresowej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

12. podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.,

13. zamknięcie obrad.

 

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz niepublikowanych załączników do tych projektów stanowi załącznik do niniejszego raportu.