2022-07-01

Uprzejmie informujemy, że określa się maksymalną kwotę wypłat gotówkowych z rachunków bieżących w tym rachunków pomocniczych dla MSP w agencjach PKO Banku Polskiego SA.

Wypłaty gotówkowe mogą być realizowane w odniesieniu do rachunków bieżących w tym rachunków pomocniczych dla MSP do wysokości dziennego limitu w kwocie 5 000 zł. W wybranych agencjach dzienny limit wynosi 10 000 zł. Lista agencji, w których obowiązuje dzienny limit 10 000 zł. jest zamieszczona na stronie internetowej www.pkobp.pl.

Jednocześnie informujemy, że wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących w tym rachunków pomocniczych dla MSP przy użyciu kart płatniczych mogą być realizowane do wysokości dziennego limitu wypłat gotówkowych określonego dla danej karty płatniczej, w maksymalnej kwocie 10 000 zł.

Gotówka wypłacana jest w walucie polskiej, po okazaniu przez Klienta dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz przekazanie jednoznacznej ustnej dyspozycji wypłaty gotówkowej.

W przypadku wypłaty gotówkowej z rachunków bieżących w tym rachunków pomocniczych dla MSP prowadzonych przez PKO Bank Polski SA pobierane są opłaty, w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

W przypadku wypłaty gotówkowej z rachunków MSP przy użyciu:

  • kart płatniczych wydanych przez PKO Bank Polski SA pobierane są opłaty, w wysokości określonej w „Taryfie prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw”,
  • kart płatniczych innego banku opłaty pobierane są przez bank będący wydawcą karty zgodnie z taryfą prowizji i opłat tego banku.

  

Podstawa:

  • 52 ust. 3 Regulaminu Rachunków Bankowych dla Małych i średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej