2024-01-05

Najważniejsze zmiany Regulaminu dotyczą:

  • Zmiany nazwy rachunek bieżący Biznes Partner na rachunek firmowy – zgodnie z Regulaminem Rachunków Bankowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej
  • Sposobu informowania o zmianie sposobu ustalania oprocentowania karty
  • Rozszerzenia przesłanek dotyczących możliwości wypowiedzenia umowy ze strony banku

Co dalej?

  • Jeśli nie zgadzasz się na zmiany w regulaminie, możesz wypowiedzieć umowę o wydawanie i używanie kart kredytowych typu Biznes
  • Okres wypowiedzenia to 1 miesiąc i liczony jest od dnia następującego po dniu dostarczenia do nas wypowiedzenia

Masz pytania?

Skontaktuj się ze swoim doradcą

Regulamin od 07.02.2024 r.