Zgodnie z nowelizacją CRS, na instytucje finansowe w tym PKO Bank Polski S.A. został nałożony obowiązek weryfikacji statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli swój pierwszy rachunek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. oraz dla których Bank prowadził przedmiotowy rachunek na dzień wejścia zmian w CRS tj. 30 kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym PKO Bank Polski S.A. jest zobowiązany do ustalenia rezydencji podatkowej Klientów (posiadaczy rachunków), aktualnej na dzień otwarcia pierwszego rachunku poprzez pozyskanie od tych Klientów oświadczeń CRS dotyczących rezydencji podatkowej na dzień otwarcia pierwszego rachunku w okresie 1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2017 r.

Jeśli Państwa pierwszy rachunek w PKO Banku Polskim był otwarty między 1.01.2016 r. a 30.04.2017 r. powinni Państwo złożyć Oświadczenie CRS (ang. Common Reporting Standard) aktualne na dzień otwarcia tego rachunku, aby potwierdzić swój status rezydencji podatkowej. Jeśli złożyli już Państwo to Oświadczenie, nie muszą Państwo nic robić.

Wystarczy pobrać formularz Oświadczenia CRS, wypełnić, podpisać i wysłać na adres:

PKO Bank Polski S.A.
Centrum Obsługi i Operacji
Zespół Obsługi Dokumentacji i Inwentaryzacji
ul. Partyzantów 15
22-400 Zamość

INFORMACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO (W TYM OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)
INFORMACJA DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO (OSOBY PRAWNE, SPÓŁKI OSOBOWE PRAWA HANDLOWEGO, JEDNOSTKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ SPÓŁKI CYWILNE)
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj