CRS (z ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. CRS opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz został przyjęty, jako dyrektywa Unii Europejskiej.

W Polsce wdrożenie CRS nastąpiło na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (ustawa CRS).

Nakłada ona od dnia 1 maja 2017 r. na polskie instytucje finansowe, w tym PKO Bank Polski obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych.

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW Z OKRESU PRZEJŚCIOWEGO - OD 1 STYCZNIA 2016 R. do 30 KWIETNIA 2017 R.

INFORMACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO (W TYM OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)*
INFORMACJA DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO (OSOBY PRAWNE, SPÓŁKI OSOBOWE PRAWA HANDLOWEGO, JEDNOSTKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ SPÓŁKI CYWILNE)*
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj