EMIR (skrót od ang. European Market Infrastructure Regulation) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, które weszło w życie 16 sierpnia 2012 r.

Rozporządzenie ma skutek bezpośredni we wszystkich Państwach Członkowskich, co oznacza, że jego przepisy bezpośrednio nakładają obowiązki m.in. na polskie podmioty (przedsiębiorców) zawierających transakcje pochodne.

Aktualnie możemy mówić jedynie o obowiązywaniu części przepisów regulujących ww. kwestie. Całościowe wdrożenie nastąpi z chwilą wejścia w życie rozporządzeń delegowanych oraz aktów wykonawczych związanych z EMIR wydawanych przez Komisję Europejską, opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie, które określa EMIR oraz stosowne rozporządzenia delegowane i akty wykonawcze (dalej Regulacja EMIR). O ewentualnych zmianach, w szczególności o wytycznych bądź interpretacjach dotyczących sposobu wypełniania obowiązków wynikających z Regulacji EMIR będziemy sukcesywnie informować Państwa na stronie internetowej Banku.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo m.in. na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl.

I. Raportowanie transakcji pochodnych do repozytorium transakcji
II. Podział uczestników rynku
III. Terminowe potwierdzanie transakcji
IV. Uzgadnianie portfeli transakcji pochodnych
VI. Kompresja portfela
VII. Codziennie dokonywanie wyceny aktywnych kontraktów według wartości rynkowej.
VIII. Ewidencja transakcji pochodnych
IX. Centralne rozliczanie transakcji
NOTA PRAWNA
Drukuj