EMIR (skrót od ang. European Market Infrastructure Regulation) to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 04.07.2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, które weszło w życie 16.08.2012 r.

Rozporządzenie ma skutek bezpośredni we wszystkich Państwach Członkowskich, co oznacza, że jego przepisy bezpośrednio nakładają obowiązki m.in. na polskie podmioty (przedsiębiorców) zawierających transakcje pochodne.

Aktualnie możemy mówić jedynie o obowiązywaniu części przepisów regulujących ww. kwestie. Całościowe wdrożenie nastąpi z chwilą wejścia w życie rozporządzeń delegowanych oraz aktów wykonawczych związanych z EMIR wydawanych przez Komisję Europejską, opracowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie, które określa EMIR oraz stosowne rozporządzenia delegowane i akty wykonawcze (dalej Regulacja EMIR). O ewentualnych zmianach, w szczególności o wytycznych bądź interpretacjach dotyczących sposobu wypełniania obowiązków wynikających z Regulacji EMIR, będziemy sukcesywnie informować Państwa na naszej stronie internetowej.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Komisji Nadzoru Finansowego↗

I. Raportowanie transakcji pochodnych do repozytorium transakcji
II. Podział uczestników rynku
III. Terminowe potwierdzanie transakcji
IV. Uzgadnianie portfeli transakcji pochodnych
VI. Kompresja portfela
VII. Codziennie dokonywanie wyceny aktywnych kontraktów według wartości rynkowej
VIII. Ewidencja transakcji pochodnych
IX. Centralne rozliczanie transakcji

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie może być traktowany jako wiążące zobowiązanie jakiejkolwiek osoby, w tym PKO BP S.A., z jakiegokolwiek tytułu, w tym również w odniesieniu do poprawności bądź kompletności zawartych w nim informacji, przy czym wyłączona jest odpowiedzialność PKO BP S.A., jego Zarządu i pracowników  za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji przez Klienta w jakikolwiek sposób, w tym także w celu dokonania inwestycji.
PKO BP S.A. w szczególności poprzez informacje zawarte w niniejszej publikacji, nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Transakcje dokonywane są wyłącznie na podstawie indywidualnych, podjętych niezależnie od PKO BP S.A., decyzji Klienta, na jego własne ryzyko i odpowiedzialność, na podstawie własnych analiz i oceny zasadności i celowości zawarcia i wyboru transakcji.
Niniejszy materiał nie stanowi porady ani rekomendacji dotyczącej zasad spełnienia obowiązków nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji i aktami wykonawczymi do EMIR, w tym rozporządzeniami delegowanymi (dalej: „regulacja EMIR”).
Klient nie powinien podejmować żadnych decyzji dotyczących wykonania obowiązków wynikających z regulacji EMIR wyłącznie na podstawie niniejszego materiału bez dokonania własnych analiz. PKO BP S.A. rekomenduje zasięgnięcie przez Klienta niezależnych, profesjonalnych porad doradców. Decyzje w przedmiocie zawarcia z PKO BP S.A. transakcji, w tym również momentu jej zawarcia, zasad raportowania transakcji do repozytorium transakcji oraz spełnienia innych obowiązków nałożonych regulacją EMIR, Klient podejmuje w sposób samodzielny i niezależny od PKO BP S.A.
PKO BP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ww. decyzje Klienta i ich skutki, w szczególności za poniesione przez Klienta szkody (w szczególności poniesione straty, utracone korzyści i nałożone na Klienta kary finansowe).

Powyższa informacja uwzględnia stan prawny na dzień 10 stycznia 2014 r. 

Drukuj