• możliwość zakupu lub sprzedaży waluty po z góry ustalonym, korzystniejszym kursie niż kurs bieżący (order typu limit)
 • możliwość ograniczenia straty na pozycji walutowej (order typu Stop Market oraz Trailling Stop)
 • możliwość odwołania złożonego Orderu w dowolnym czasie o ile nie  został jeszcze zrealizowany
 • brak prowizji i opłat z tytułu złożonego zlecenia(w rozumieniu prowizji i opłat przewidzianych Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim);
Przeznaczenie

Order jest warunkowym zleceniem zawarcia natychmiastowej transakcji kupna (Order kupna) lub sprzedaży (Order sprzedaży) waluty bazowej za walutę kwotowaną. Osoba składająca order, w momencie złożenia zlecenia ustala wszystkie jego parametry, łącznie z kursem wymiany, który jest zwykle korzystniejszy niż kurs wymiany obowiązujący w dacie jego złożenia (dla orderu typu Limit). Skutkiem realizacji Orderu jest zawarcie transakcji natychmiastowej.

Ta funkcjonalność umożliwia płynne zarządzanie pozycją walutową, kiedy bieżąca sytuacja na rynku walutowym jest niemożliwa do monitorowania a oczekiwane są zmiany mogą w istotny sposób wpłynąć na wycenę posiadanej pozycji.

Typy Orderów będących w ofercie PKO Banku Polskiego:

 • Order typu Limit  –  zawarcie transakcji FX Spot następuje po kursie Orderu, w momencie zrównania się kursu wymiany walut z kursem Orderu tj. kursem wskazanym przez Klienta w warunkach Orderu,
 • Order typu Stop Market –Klient sam określa kurs aktywacji przy składaniu Orderu;  zawarcie transakcji natychmiastowej następuje po kursie:
  - równym lub wyższym od kursu aktywacji (dla Orderu kupna)
  - równym lub niższym od kursu aktywacji (dla Orderu sprzedaży);

ustalanym  po osiągnięciu przez kurs wymiany walut poziomu kursu aktywacji, w oparciu o kurs po którym PKO Bank Polski SA, przy zachowaniu należytej staranności, mógł zawrzeć transakcję na rynku międzybankowym. Wykorzystywana jest przede wszystkim do ograniczenia strat.

 • Order typu Trailling Stop – jest podtypem Orderu typu Stop Market,  gdzie kurs aktywacji zmienia się zgodnie zachowaniem rynku.
 • One Cancels Other –  para Orderów, dla których w momencie składania, Klient określa, że realizacja jednego z nich skutkuje automatycznym anulowaniem drugiego zlecenia.

Transakcja rozliczana jest w ustalonej pomiędzy PKO Bankiem Polskim a Klientem określonej parze walut i dacie waluty.

Możliwe sposoby rozliczenia natychmiastowej transakcji wymiany walut zawartej w wyniku realizacji Orderu:

 • w formie bezgotówkowej
Dla kogo?
Limit Orderu
Zawarcie umowy
Waluta
Warunki otrzymania
Informacje dodatkowe
Termin ważności Orderu

Brak prowizji i opłat z tytułu złożenia Orderu  (w rozumieniu prowizji i opłat przewidzianych Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim).

W związku z składaniem Orderów oraz zawieraną negocjowaną natychmiastową transakcją wymiany walut wymienialnych Klient nie jest objęty ochroną inwestycyjną wynikającą z wymogów MIFID. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wymogów MIFID przez PKO Bank Polski, w tym informacje o zakresie usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych podlegających wymogom MIFID, znajdują się w "Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej".