Możesz też złożyć wniosek o mediację osobiście w oddziale banku, który obsługuje kredyty hipoteczne.

Jak przebiega postępowanie mediacyjne?

1. Podpisanie wniosku i umowy o mediację

2. Mediacje w Sądzie Polubownym przy KNF

3. Podpisanie ugody w oddziale banku

Sposób przeliczenia przez bank kredytu z CHF na PLN

Ugoda zakłada zmianę waluty zadłużenia z CHF na PLN. Kredyt zostanie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy / ostatniego przewalutowania na CHF był udzielony w PLN. Zachowane zostają pozostałe parametry kredytu wynikające z umowy tj. okres kredytowania, forma spłaty kredytu w ratach malejących/annuitetowych oraz poniesione opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe.

Do wyliczenia równowartości kredytu w PLN przyjęta zostanie suma kwot w PLN, które bank wypłacił tytułem kredytu w CHF lub dnia ostatniego przewalutowania na CHF. Jeśli jakakolwiek część wypłaty nastąpiła w CHF, przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypłaty / ostatniego przewalutowania na CHF. W zestawieniu zostanie uwzględniony fakt, że wypłata kredytu nastąpiła w transzach.

Do wyliczenia kwoty kredytu przeliczonego na PLN przyjęte zostanie oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej na dzień zawarcia umowy / ostatniego przewalutowania na CHF. Oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży. Więcej szczegółów znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach.

 

Obowiązek podatkowy

W wyniku rozliczenia kredytu, bank może umorzyć Ci część zadłużenia, co zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego spowoduje powstanie po Twojej stronie przychodu, a po stronie banku wystąpienie obowiązków informacyjnych (sporządzanie PIT-11).

 

Kiedy nie zapłacisz podatku?

Sytuacje, w których nie musisz płacić podatku od umorzenia kredytu, a bank nie wystawia Ci PIT-11, określa rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (dalej "RMF"). Żeby bank mógł zastosować preferencję podatkową z RMF, w czasie podpisywania ugody potrzebujesz podpisać oświadczenie:

 • o tym, że kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej;
 • nie korzystałeś z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej.

WAŻNE!

 • RMF weszło w życie 15 marca 2022 roku i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
 • Umorzenie przypada proporcjonalnie na każdego kredytobiorcę zawierającego ugodę. Dlatego też weryfikacja spełnienia warunków RMF dokonywana jest w stosunku do każdego kredytobiorcy i każdy kredytobiorca składa oświadczenie.
 • Jeżeli na mocy ugody dochodzi do umorzenia kredytu, ewentualny obowiązek zapłaty podatku wystąpi w kolejnym roku.
 • Jeśli masz wątpliwości, co do możliwości skorzystania z RMF powinieneś zasięgnąć opinii doradcy podatkowego, urzędu skarbowego lub Krajowej Informacji Skarbowej.

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy analizie propozycji ugodowych banku?

 • efekt podatkowy może wpłynąć na wymiar ekonomiczny zawieranej ugody,
 • z uwagi na wysokość umorzenia możesz wejść w wyższy próg podatkowy (32% zamiast 12%), przez co należny podatek będzie wyliczony w oparciu o wyższy próg.

Kiedy zapłacisz podatek?

Jeżeli nie spełniasz warunków RMF (w szczególności skorzystałeś już z zaniechania poboru podatku od kwot umarzanych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej), bank wykaże przychód z tytułu umorzenia w informacji podatkowej (PIT-11) – bank wyśle ją do Ciebie oraz do Twojego urzędu skarbowego po zakończeniu roku, w którym zrealizowano umorzenie.
Powinieneś uwzględnić ten przychód w swoim rocznym zeznaniu podatkowym i zapłacić od niego podatek według skali podatkowej (tj. z zastosowaniem stawki podatku 12% lub 32%, w zależności od Twojej sytuacji podatkowej). Wykazany przychód może zwiększyć średni dochód przypadający na członka Twojej rodziny. Uwzględnij to, jeżeli korzystasz ze wsparcia, które zależy od wysokości tego dochodu.

WAŻNE!

Do sporządzenia PIT-11 bank wykorzysta Twój adres zamieszkania wskazany w umowie ugody. Jeżeli adres jest nieaktualny (inny niż zgłoszony w urzędzie skarbowym), zmień go w serwisie transakcyjnym iPKO lub w oddziale banku przed podpisaniem umowy ugody.

Ryzyko stopy procentowej

Miesięczna rata kredytu składa się z 2 części – kapitałowej i odsetkowej. Część odsetkowa, w przypadku zmiennej stopy procentowej, uzależniona jest od: 

 • wysokości kapitału do spłaty,
 • marży banku, 
 • wysokości ustalonego wskaźnika (np. WIBOR 3M).

W przypadku kredytu hipotecznego, przez ryzyko stopy procentowej rozumiemy niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmiany wysokości wskaźnika referencyjnego (np. wzrost wysokości wskaźnika WIBOR) na wysokość odsetkowej części raty kredytu i całkowity koszt kredytu. Wysokość wskaźnika referencyjnego zależy pośrednio od wielu czynników, np. wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacji, podaży pieniądza, cykli koniunkturalnych, wysokości PKB czy zmiany sposobu wyznaczania wskaźnika przez administratora wskaźnika referencyjnego. Nie można przewidzieć, jak będzie kształtował się wskaźnik referencyjny za kilka, kilkanaście, a tym bardziej za kilkadziesiąt lat. Nie można również przewidzieć górnej granicy wzrostu wysokości WIBOR, co oznacza, że ryzyko zmiany stopy procentowej jest nieograniczone.

Aby ograniczyć to ryzyko oferujemy kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. W przypadku gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody i aneksu będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy.

 

Ryzyko istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR

Zwróć uwagę, że konsekwencją zastosowania oprocentowania z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego WIBOR jest również możliwość wystąpienia istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego. W takim przypadku może go zastąpić wskaźnik zastępczy albo referencyjna (główna) stopa procentowa banku centralnego. To może oznaczać wzrost odsetkowej części raty kredytu i tym samym całkowity koszt kredytu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacje ogólne

Założenia ogólne procesu konwersji

Założenia finansowe projektu konwersji kredytów

Wniosek o mediację

Postępowanie mediacyjne przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego

Zawarcie ugody

Zabezpieczenia kredytu

Kwestie podatkowe

Zamów kontakt

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

 • W celu odpowiedzi na moje zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.