Możesz też złożyć wniosek o mediację osobiście w oddziale banku, który obsługuje kredyty hipoteczne.

Jak przebiega postępowanie mediacyjne?

1. Podpisanie wniosku i umowy o mediację

2. Mediacje w Sądzie Polubownym przy KNF

3. Podpisanie ugody w oddziale banku

Sposób przeliczenia przez bank kredytu z CHF na PLN

Ugoda zakłada zmianę waluty zadłużenia z CHF na PLN. Kredyt zostanie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy / ostatniego przewalutowania na CHF był udzielony w PLN. Zachowane zostają pozostałe parametry kredytu wynikające z umowy tj. okres kredytowania, forma spłaty kredytu w ratach malejących/annuitetowych oraz poniesione opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe.

Do wyliczenia równowartości kredytu w PLN przyjęta zostanie suma kwot w PLN, które bank wypłacił tytułem kredytu w CHF lub dnia ostatniego przewalutowania na CHF. Jeśli jakakolwiek część wypłaty nastąpiła w CHF, przeliczona zostanie na PLN po średnim kursie NBP z dnia wypłaty / ostatniego przewalutowania na CHF. W zestawieniu zostanie uwzględniony fakt, że wypłata kredytu nastąpiła w transzach.

Do wyliczenia kwoty kredytu przeliczonego na PLN przyjęte zostanie oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej na dzień zawarcia umowy / ostatniego przewalutowania na CHF. Oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży. Więcej szczegółów znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach.

 

Obowiązek podatkowy

W wyniku rozliczenia kredytu, bank może umorzyć Ci część zadłużenia, co zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego spowoduje powstanie po Twojej stronie przychodu, a po stronie banku wystąpienie obowiązków informacyjnych (sporządzanie PIT-11).

 

Kiedy nie zapłacisz podatku?

Sytuacje, w których nie musisz płacić podatku od umorzenia kredytu, a bank nie wystawia Ci PIT-11, określa rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (dalej "RMF"). Żeby bank mógł zastosować preferencję podatkową z RMF, w czasie podpisywania ugody potrzebujesz podpisać oświadczenie:

 • o tym, że kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej;
 • nie korzystałeś z zaniechania poboru podatku od kwot umorzonych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej.

WAŻNE!

 • RMF weszło w życie 15 marca 2022 roku i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
 • Umorzenie przypada proporcjonalnie na każdego kredytobiorcę zawierającego ugodę. Dlatego też weryfikacja spełnienia warunków RMF dokonywana jest w stosunku do każdego kredytobiorcy i każdy kredytobiorca składa oświadczenie.
 • Jeżeli na mocy ugody dochodzi do umorzenia kredytu, ewentualny obowiązek zapłaty podatku wystąpi w kolejnym roku.
 • Jeśli masz wątpliwości, co do możliwości skorzystania z RMF powinieneś zasięgnąć opinii doradcy podatkowego, urzędu skarbowego lub Krajowej Informacji Skarbowej.

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy analizie propozycji ugodowych banku?

 • efekt podatkowy może wpłynąć na wymiar ekonomiczny zawieranej ugody,
 • z uwagi na wysokość umorzenia możesz wejść w wyższy próg podatkowy (32% zamiast 12%), przez co należny podatek będzie wyliczony w oparciu o wyższy próg.

Kiedy zapłacisz podatek?

Jeżeli nie spełniasz warunków RMF (w szczególności skorzystałeś już z zaniechania poboru podatku od kwot umarzanych wierzytelności z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na realizację innej inwestycji mieszkaniowej), bank wykaże przychód z tytułu umorzenia w informacji podatkowej (PIT-11) – bank wyśle ją do Ciebie oraz do Twojego urzędu skarbowego po zakończeniu roku, w którym zrealizowano umorzenie.
Powinieneś uwzględnić ten przychód w swoim rocznym zeznaniu podatkowym i zapłacić od niego podatek według skali podatkowej (tj. z zastosowaniem stawki podatku 12% lub 32%, w zależności od Twojej sytuacji podatkowej). Wykazany przychód może zwiększyć średni dochód przypadający na członka Twojej rodziny. Uwzględnij to, jeżeli korzystasz ze wsparcia, które zależy od wysokości tego dochodu.

WAŻNE!

Do sporządzenia PIT-11 bank wykorzysta Twój adres zamieszkania wskazany w umowie ugody. Jeżeli adres jest nieaktualny (inny niż zgłoszony w urzędzie skarbowym), zmień go w serwisie transakcyjnym iPKO lub w oddziale banku przed podpisaniem umowy ugody.

Ryzyko stopy procentowej

Miesięczna rata kredytu składa się z 2 części – kapitałowej i odsetkowej. Część odsetkowa, w przypadku zmiennej stopy procentowej, uzależniona jest od: 

 • wysokości kapitału do spłaty,
 • marży banku, 
 • wysokości ustalonego wskaźnika (np. WIBOR 3M).

W przypadku kredytu hipotecznego, przez ryzyko stopy procentowej rozumiemy niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmiany wysokości wskaźnika referencyjnego (np. wzrost wysokości wskaźnika WIBOR) na wysokość odsetkowej części raty kredytu i całkowity koszt kredytu. Wysokość wskaźnika referencyjnego zależy pośrednio od wielu czynników, np. wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacji, podaży pieniądza, cykli koniunkturalnych, wysokości PKB czy zmiany sposobu wyznaczania wskaźnika przez administratora wskaźnika referencyjnego. Nie można przewidzieć, jak będzie kształtował się wskaźnik referencyjny za kilka, kilkanaście, a tym bardziej za kilkadziesiąt lat. Nie można również przewidzieć górnej granicy wzrostu wysokości WIBOR, co oznacza, że ryzyko zmiany stopy procentowej jest nieograniczone.

Aby ograniczyć to ryzyko oferujemy kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. W przypadku gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody i aneksu będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy.

 

Ryzyko istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego WIBOR

Zwróć uwagę, że konsekwencją zastosowania oprocentowania z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego WIBOR jest również możliwość wystąpienia istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego. W takim przypadku może go zastąpić wskaźnik zastępczy albo referencyjna (główna) stopa procentowa banku centralnego. To może oznaczać wzrost odsetkowej części raty kredytu i tym samym całkowity koszt kredytu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacje ogólne

Założenia ogólne procesu konwersji

Założenia finansowe projektu konwersji kredytów

Wniosek o mediację

Postępowanie mediacyjne przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego

Zawarcie ugody

Zabezpieczenia kredytu

Kwestie podatkowe