Wysokość Debetu na koncie jest ustalana na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc wyliczenia tego salda, przy czym:

  • w miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie konta wynosi 0 zł
  • w drugim miesiącu po otwarciu konta – jest równa sumie systematycznych wpływów z poprzedniego miesiąca
  • w trzecim miesiącu po otwarciu konta – jest równa średnim miesięcznym systematycznym wpływom z dwóch poprzednich miesięcy
  • w czwartym i kolejnym miesiącu po otwarciu konta – jest średnią miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich 3 miesięcy
Drukuj