• Wysokość Debetu na PKO Koncie za Zero jest ustalana na podstawie średnich miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc wyliczenia tego salda, przy czym:
    • w miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie konta wynosi 0 zł
    • w drugim miesiącu po otwarciu konta – jest równa sumie systematycznych wpływów z poprzedniego miesiąca
    • w trzecim miesiącu po otwarciu konta – jest równa średnim miesięcznym systematycznym wpływom z dwóch poprzednich miesięcy
    • w czwartym i kolejnym miesiącu po otwarciu konta – jest średnią miesięcznych systematycznych wpływów z ostatnich 3 miesięcy
Drukuj