Ubezpieczenie spłaty kredytu

Dlaczego warto?

Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu albo leczenia szpitalnego oraz ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych.

Jednocześnie korzystając z tak skonstruowanej oferty, Klient zyskuje pewność, że:

 • z tytułu ubezpieczenia na życie posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego:
  - w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
  - w przypadku trwałej i całkowitej niezdolności do pracy będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku albo inwalidztwa będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku,
 • z tytułu ubezpieczenia na wypadek utraty dochodu albo leczenia szpitalnego posiadaczy kart kredytowych PKO Banku Polskiego:
  - w przypadku utraty źródła dochodu skutkującej utratą zdolności Ubezpieczonego do wywiązania się z obowiązku spłaty zadłużenia karty kredytowej albo leczenia szpitalnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

zobowiązania Klienta z tytułu zadłużenia na karcie kredytowej zostaną spłacone przez Ubezpieczyciela zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia oraz limitami w nich określonych.


Warunki ochrony ubezpieczeniowej zostały zaprojektowane specjalnie dla Klientów PKO Banku Polskiego. Przystąpienie do ubezpieczeń jest proste - następuje ono w trakcie zawierania umowy o wydanie karty kredytowej i wymaga podpisania jedynie deklaracji przystąpienia. Ochrona przedłuża się automatycznie na kolejne okresy ubezpieczenia, dzięki czemu klient oszczędza swój czas. Dodatkowo, przystąpienie do ubezpieczeń oferowanych przez PKO Bank Polski stanowi wygodną i łatwą metodę na dostarczenie wymaganego zabezpieczenia spłaty limitu kredytowego.

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz kartach produktu, dostępnych w plikach do pobrania.

Szczegóły oferty

 • Przeznaczenie

  Ubezpieczenie na życie posiadaczy kart kredytowych

  Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia w życiu Ubezpieczonego:

  Zgon Ubezpieczonego

  dla osób zdolnych do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym i nie posiadających stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności
  do pracy z ubezpieczenia społecznego:

  dla osób niezdolnych do pracy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym i mających ustalone prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy
  z ubezpieczenia społecznego:

  Trwała i Całkowita Niezdolności do Pracy będąca następstwem Nieszczęśliwego Wypadku

  Inwalidztwo będące następstwem Nieszczęśliwego Wypadku

  Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu albo leczenia szpitalnego posiadaczy kart kredytowych
  Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko utraty źródła dochodu Ubezpieczonego albo ryzyko leczenia szpitalnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od źródła dochodu uzyskiwanego przez Ubezpieczonego i obejmuje:

  dla osób uzyskujących dochód na podstawie Stosunku pracy:

  dla osób uzyskujących dochód z  Działalności Gospodarczej:

  dla osób uzyskujących dochód z Innej pracy zarobkowej:

  Utrata pracy

  Utrata dochodu z Działalności Gospodarczej

  Utrata dochodu z Innej Pracy Zarobkowej

   

  Leczenie szpitalne w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku wyłącznie, gdy ochrona z tytułu Utraty źródła dochodu nie może być świadczona w następujących sytuacjach zgodnie z OWU: w Okresie Karencji, po wyczerpaniu Sumy Ubezpieczenia lub limitów Świadczeń w ryzyku Utraty źródła dochodu albo po wydaniu decyzji przez organ rentowy o podjęciu wypłaty Świadczeń emerytalnych lub rentowych z ubezpieczenia społecznego albo gdy Ubezpieczony stracił wszystkie źródła dochodu.

 • Dla kogo i jak przystąpić?

  Do ubezpieczeń może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 65 lat, nie posiadająca decyzji o podjęciu wypłaty świadczeń emerytalnych lub rentowych i która jest posiadaczem jednej z poniższych kart kredytowych:

  • PKO MasterCard Platinium
  • PKO Visa Infinite
  • PKO Visa Electron STUDENT
  • Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa
  • PKO Visa Classic
  • PKO MasterCard Standard
  • PKO Visa Gold
  • PKO MasterCard Gold
  • Partnerska karta PKO VITAY ze znakiem akceptacji Visa

  Przystąpienie do ubezpieczenia następuje w trakcie zawierania umowy o wydanie karty kredytowej i wymaga podpisania jedynie deklaracji przystąpienia.

  W przypadku przystąpienia wyłącznie do jednego ubezpieczenia, rezygnacji z ubezpieczenia lub nie skorzystania z oferowanych ubezpieczeń przez PKO Bank Polski, posiadacz karty kredytowej zobowiązany jest dostarczyć polisę/y ubezpieczeniową/e w pozostałym niespełnionym zakresie określonym w dokumencie „Informacja o minimalnym wymaganym zakresie ochrony ubezpieczeniowej spłaty limitu kredytowego, dla posiadaczy kart kredytowych PKO BP SA”, a także dokonać przelewu wierzytelności z umowy ubezpieczenia na rzecz PKO Banku Polskiego do wysokości zobowiązań wynikających z umowy Karty Kredytowej oraz dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej.

 • Okres odpowiedzialności

  Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z w dniu następnym po dniu złożenia deklaracji przystąpienia i trwa 12 następujących po sobie cykli rozliczeniowych i odnawia się na kolejny analogiczny okres ubezpieczenia na zasadach określonych w postanowieniach OWU. W trakcie trwania okresu ubezpieczenia wyróżnia się okresy ochrony rozpoczynające się każdorazowo z momentem wykorzystania jakiejkolwiek części limitu kredytowego na karcie kredytowej przez Ubezpieczonego. Okres ochrony trwa do dnia spłaty salda zadłużenia.

 • Sumy ubezpieczenia oraz świadczenia

  Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych

  Ubezpieczyciel: PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Suma ubezpieczenia oraz wysokości świadczeń:

  Ubezpieczenie na życie

  Zdarzenie ubezpieczeniowe

  Wysokość sumy ubezpieczenia dla jednej karty kredytowej w zależności od rodzaju Karty kredytowej

  Wysokość świadczenia dla jednej karty kredytowej, niezależnie od rodzaju karty kredytowej

  PKO Visa Classic, PKO MasterCard Standard, PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold, PKO Visa Electron Student, Partnerska karta PKO Vitay ze znakiem akceptacji Visa, Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa (przejrzysta)

  PKO MasterCard Platinum,

  PKO Visa Infinite

  Zgon Ubezpieczonego

   

   

   

   

   

  Saldo zadłużenia,

  maksymalnie 50 000 zł

   

   

  Saldo zadłużenia, maksymalnie 100 000 zł

  Jednorazowe świadczenie
  w wysokości 100% sumy ubezpieczenia

  Zgon Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku

   

   

   

  Saldo zadłużenia, maksymalnie 200 000 zł

   

  Trwała i całkowita niezdolności do pracy będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku

  Inwalidztwo będące następstwem nieszczęśliwego wypadku

  Procent sumy ubezpieczenia zgodnie z tabelą przedstawioną w Załączniku nr 1 do OWU, nie więcej niż 100% sumy ubezpieczenia

  przy czym suma ubezpieczenia w przypadku salda zadłużenia nie przekraczającego 3 000 zł jest równa wysokości salda zadłużenia, natomiast w przypadku przekraczającego 3 000 zł  jest równa wysokości salda zadłużenia, jednak nie więcej niż 150% średniego miesięcznego zadłużenia za okres do dnia poprzedzającego wystąpienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, jednakże nie dłuższy niż 6 miesięcy.

   

  Ubezpieczenie  na wypadek utraty dochodu albo leczenia szpitalnego posiadaczy kart kredytowych

  Ubezpieczyciel: PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Suma ubezpieczenia oraz wysokości świadczeń:

  Ubezpieczenie utraty dochodu albo leczenia szpitalnego

  Zdarzenie ubezpieczeniowe

  Limity dla jednej karty kredytowej, niezależnie od rodzaju karty kredytowej

  Wysokość sumy ubezpieczenia

  Wysokość świadczenia

  Utrata źródła

  dochodu

  Utrata pracy 

   

  Saldo zadłużenia

  Świadczenie miesięczne stanowiące 10% sumy ubezpieczenia, przy czym nie więcej niż 3 000 zł miesięcznie oraz maksymalnie w okresie ubezpieczenia 36 000 zł i nie więcej niż 12 świadczeń miesięcznych.

  Utrata dochodu z innej działalności gospodarczej

  Utrata dochodu z innej pracy zarobkowej

  Saldo zadłużenia

  Świadczenie jednorazowe należne i wypłacane wyłącznie raz w całym okresie ubezpieczenia stanowiące 10% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 3 000 zł.

  Leczenie szpitalne w następstwie nieszczęśliwego wypadku

   

  Saldo zadłużenia na pierwszy dzień pobytu
  w szpitalu

  W przypadku leczenia szpitalnego trwającego:

  • nieprzerwanie od 4 do 8 dni - jednorazowe świadczenie w kwocie odpowiadającej wysokości 5% sumy ubezpieczenia,
  • powyżej 8 dni, Ubezpieczyciel wypłaci dodatkowe świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu (świadczenie dzienne szpitalne) w wysokości 1% sumy ubezpieczenia w ramach leczenia szpitalnego
  • nie więcej niż 5 000 zł dla jednego zdarzenia oraz maksymalnie 36 000 zł w okresie ubezpieczenia
 • Informacje dodatkowe

  Ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie utraty dochodu albo leczenia szpitalnego są ubezpieczeniami grupowymi, w ramach których PKO Bank Polski występuje w roli Ubezpieczającego.

  Zgłoszenie roszczenia
  Wniosek o wypłatę świadczenia można złożyć do PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz do PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za pośrednictwem Oddziałów PKO Banku Polskiego.

 • Koszt ochrony ubezpieczeniowej

  Opłata za pakiet obejmujący:

  • Ubezpieczenie na życie oraz
  • Ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu albo leczenia szpitalnego

  wynosi – w zależności od rodzaju karty kredytowej - 0,1% bądź 0,13% salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego i doliczana jest do salda zadłużenia karty kredytowej.

  Posiadacze kart kredytowych: PKO MasterCard Platinium oraz PKO Visa Infinite nie ponoszą kosztów ochrony ubezpieczeniowej.